تبلیغات
حبیبی یا عراق


بـحـث فی Google

الـــــــــیــــوم :
الامــــــــــس :
کـل الــــــزوار :
عدد المواضیع :

تحشیشات العید:

تعال = تعال ابو الاصبع

هسه = هسه لو تبلیط

اریده = اریده لو مجلة

كلكم = كلكم لو بهارات

حیل = حیل لو نومی بصرة

نومی = نومی لو كعدی

حنان = حنان وكعدونی فد شویة

هدیر = هدیر بانزین للمولده

انته = انته لو شعیر

ینكت = ینكت می

می = می عز الدین

قدیمة = قدیمة مال هاون

حنطة = حنطة دبلوماسیة

جای = جای وحلیب

های = های وكهوة

بای = بای وشربت

شطوله = شطوله مال لبن

عاجل = عاجل عكله

مباشر = مباشر لو عكب باجر

حدس = حدس وتمن

سامر = سامر روحه من السطحکتب بواسطة سحر فی جمعه 22 تیر 1386 فی الساعة 08:07 ق.ظ [+] |