تبلیغات
حبیبی یا عراق


بـحـث فی Google

الـــــــــیــــوم :
الامــــــــــس :
کـل الــــــزوار :
عدد المواضیع :

صحیح انه عراقی وعندی جنسیه
لاكن بالبـلد عایـــــــــش غریــــب
ویا غریب البلوطن شایل هــــویه
الحمد لله بعدنی ما وكعت ابـعوز
لأن عندی بطاقه اشلون تموینــیه
لا شكر بیها ولاحلیب اطــــــــفال
یبجی الطــــــفل ویرید ممیـــــــه
لا نفط عدنه ولاكـهربه ومـــــــای
نشعل حطب ونسوی جمــــــــریه
شرید احجی وشكول ابهـــــــای
یفر بیه الوكت ما عندی خرجـــیه
اجانی العید وك یاعـــــــــــــــید
اخاف امن الجهال اترید عیـــــدیه
شوكت تخلص یدوله هلمــــعانات
ولا بیكم ابد شفنه حنـــــــــــــیه
وهمتو الشعب كله اوهـــــــــــام
وبنیتو اقصور وكلـــــــــتو حریه
شربتو المای كله استــــــــــیراد
ونسیتو احسین الما شـــــرب میه
اضل انه عراقی وعندی جنســیه

منقولکتب بواسطة سحر فی جمعه 13 مهر 1386 فی الساعة 11:10 ق.ظ [+] |